Księgi wieczyste - szkolenie

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste szkolenie - opis i cele szkolenia

Tematyka szkolenia koncentruje się na omówieniu systematyki ksiąg wieczystych, zasad dotyczących wpisów, omówienia poszczególnych działów księgi wieczystej. Szkolenie z ksiąg wieczystych dedykowane jest zarządcom nieruchomości, pośrednikom w obronie nieruchomościami oraz rzeczoznawcom majątkowym. Program szkolenia obejmuje nabycie praktycznych umiejętności związanych z czytaniem ksiąg wieczystych. Podczas niniejszego szkolenia o księgach wieczystych omawiam problemy wynikające z praktyki oraz ich rozwiązania w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego.   

Zakres szkolenia z ksiąg wieczystych:

I. Skąd się wzięły księgi wieczyste i czemu służą

Rys historyczny, opis ksiąg gruntowych tzw. lwh, zasady prowadzenia, sposób czytania.

II. Szkolenie z czytania ksiąg wieczystych. Jak czytać księgę wieczystą w wersji elektronicznej i papierowej

W tej części szkolenia z ksiąg wieczystych poznasz rodzaje odpisów i wypisów z księgi wieczystej, czytanie odpisów i wypisów z ksiąg wieczystych oraz korzystanie z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. Co to są wzmianki i ostrzeżenia i jakie mają znaczenie. Jakie informacje zamieszcza się w poszczególnych działach ksiąg wieczystych. Jak czytać podstawy wpisów, jak odnaleźć dokumenty znajdujące się w aktach księgi wieczystej. Ewidencja gruntów a księgi wieczyste.
Praktyczne warsztaty oparte na przykładowych księgach wieczystych.

III. Wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych

Trzeci etap szkolenia z ksiąg wieczystych to podstawy wpisów, rodzaje dokumentów, forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu i wykreślenia, wpisy nietypowe, najczęstsze błędy. Praktyka sądów wieczysto księgowych.  Zaskarżanie wpisów w księgach wieczystych, opłaty, zasady praktyka. Wpisy zajęć komorniczych i hipotek. Ujawnienie roszczeń, uprawnień i ograniczonych praw rzeczowych (służebności).

Praktyczne szkolenie czytania ksiąg wieczystych i warsztaty oparte na przykładowych księgach wieczystych.

IV. Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

Czwarta część szkolenia o księgach wieczystych to podstawy roszczenia, osoby legitymowane, koszty, przebieg postępowania. Skarga na orzeczenie referendarza. Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym. Orzecznictwo.

V. Wpływ zmian przepisów dotyczących hipotek na sytuację właściciela nieruchomości i wierzyciela.

VI. Uprawnienie do zmniejszenia sumy hipoteki i inne operacje na hipotece

Kolejna część szkolenia z ksiąg wieczystych obejmuje rodzaj powództwa, charakter wyroku i rodzaj wpisu do księgi wieczystej, opłata od powództwa i wniosku o wpis, podział hipoteki i jego skutki, zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej inną wierzytelnością, podział hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu.

VII. Odmienne zasady dotyczące hipotek powstałych przed 20 lutego 2011 r. i hipotek powstałych po tej dacie

Kolejne nowelizacje ustawy o księgach wieczystych i hipotece, omówienie zmian z uwzględnieniem wpływu na praktykę gospodarczą.

VIII. Opróżnione miejsce hipoteczne

Zakaz rozporządzania, opróżnione miejsce hipoteczne a egzekucja z nieruchomości, wpis uprawnienia do rozporządzania tym miejscem do księgi wieczystej.

IX. Hipoteka a odsetki

Ostatni etap szkolenia z ksiąg wieczystych to granice należności zabezpieczonych hipoteką, zabezpieczenie odsetek od wierzytelności hipotecznej do dnia 20 lutego 2011 r. i po tej dacie, warunki objęcia zabezpieczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych zmiana wysokości odsetek po ustanowieniu hipoteki.