Prawo konsumenckie - szkolenie rękojmia, gwarancja

Prawo konsumenckie

Opis i cele szkolenia z prawa konsumenta

Niniejsze szkolenie koncentruje się na prawnych i praktycznych aspektach przygotowania procesu przeciwko deweloperowi o zapłatę za wady fizyczne w częściach wspólnych nieruchomości budynkowej. Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim do zarządców nieruchomości oraz administratorów wspólnot mieszkaniowych. Podczas szkolenia omawiam aspekty związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne, składania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.  

Zakres szkolenia z prawa konsumenta:

I. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

W tej części szkolenia z praw konsumenta dowiesz się do jakich umów stosuje się przepisy ustawy. Jakie są wyłączenia. Jak wygląda odpowiedzialność nabywcy, sklepu i firmy przewozowej za uszkodzenie lub ubytek zamówionego towaru. Jak wygląda postępowanie reklamacyjnej, jakie są skutki milczenia sprzedawcy. Jakie obowiązki informacyjne nakłada na sprzedawcę ustawa przy zawarciu umowy  Prawo do odstąpienia od umowy, termin, forma, skutki prawne dla obu stron. Kiedy nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

II. Szkolenie z rękojmi za wady (odpowiedzialność sprzedawcy)

W szkoleniu o rękojmi dowiesz się za co odpowiada sprzedawca i jaki jest charakter tej odpowiedzialności. Co to jest wada fizyczna. Domniemanie istnienia wady. Kiedy sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Uprawnienia kupującego Kto odpowiada i ponosi koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do sklepu. Milczenie sprzedawcy – brak odpowiedzi na reklamację. Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi. Roszczenia sprzedawcy do poprzednich sprzedawców i terminy dochodzenia.

III. Szkolenie z gwarancji przy sprzedaży

W tej części szkolenia z praw konsumenckich dowiesz się co to jest gwarancja. Jak powinna być sformułowana gwarancja. Czy jest konieczny dokument gwarancyjny czy gwarancja może też wynikać z oświadczeń. Jaki jest zakres odpowiedzialności gwaranta. Czy sprzedawca odpowiada za gwarancje na sprzedane towary. Czy sprzedawca odpowiada za gwarancję dożywotnią w przypadku upadłości lub likwidacji gwaranta-producenta. Gwarancja a rękojmia co jest korzystniejsze z punktu widzenia sprzedawcy. Bieg terminu gwarancji.

IV. Klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone)

Na tym etapie szkolenia z praw konsumenta dowiesz się co to są klauzule niedozwolone. Jak ustalić czy dany zapis umowy stanowi klauzulę niedozwoloną. Rejestr klauzul niedozwolonych. Jaki jest skutek wpisania danej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.

V. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

W przedostatniej części szkolenia z prawa konsumenckiego dowiesz się co to jest produkt niebezpieczny. Jaka jest odpowiedzialność producenta, importera i dystrybutora produktów, które okazały się być produktami niebezpiecznymi. Jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu. Kiedy przedawniają się roszczenia.

VI. Sprzedawca pozwanym przez klienta

W ostatniej cNIniejsej ch dowiesz się jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty. Jakie podnieść zarzuty. Jakie zgłosić wnioski dowodowe. Taktyka procesowa w sporze z konsumentem. Koszty postępowania sądowego.