Skuteczna windykacja należności Kraków

Windykacja Kraków

Specjalizujemy się w windykacji należności pieniężnych w Krakowie z tytułu ponoszenia kosztów zarządu nieruchomości wspólnej od niepłacących członków wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy skuteczne i kompleksowe prowadzenie procesu windykacji długów od postępowania przedsądowego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne. Windykujemy należności przede wszystkim na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.

Jak wygląda przebieg windykacji należności pieniężnych od dłużników wspólnot mieszkaniowych?

Typowy i powtarzalny schemat windykacji należności w Krakowie - postępowania o dochodzenie należności pieniężnych składa się zasadniczo z trzech faz. Moja kancelaria windykacyjna w Krakowie we wszystkich trzech fazach: przedsądowej, sądowej i komorniczej, przygotowuje, prowadzi i nadzoruje w zakresie:

 • wysyłki wezwania przedsądowego do dłużnika,
 • negocjacji z dłużnikiem,
 • przygotowania pisemnej ugody zawierającej harmonogram spłaty
 • wniesienia pozwu,
 • reprezentacja wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądem we wszystkich instancjach,
 • złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa (jeśli są spełnione ku temu przesłanki),
 • uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do dochodzenia zapłaty (w tym pozyskania tytułu przeciwko spadkobiercom zmarłego dłużnika),
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej (w tym egzekucji z nieruchomości dłużnika),
 • nadzór nad egzekucją komorniczą (w szczególności egzekucją z nieruchomości).
 • składam wnioski o wyjawienie majątku przez dłużnika,
 • ponadto składam wnioski o wpis hipoteki przymusowej obciążającej lokal/nieruchomość dłużnika.

W jaki sposób rozliczane jest zlecenie windykacji sądowej?

W przypadku dochodzenia należności od dłużników wspólnot mieszkaniowych wynagrodzenie dla radcy prawnego stanowią zasądzone od dłużnika koszty postępowania (koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego) oraz ewentualne koszty ściągnięte w toku postępowania egzekucyjnego.

Jeśli dłużnik dobrowolnie ureguluje zadłużenie po otrzymaniu naszego wezwania do zapłaty zlecenie rozliczamy prowizyjnie lub zryczałtowaną opłatą ustaloną z Klientem. 

Windykacja Kraków - jakie dokumenty są potrzebne do realizacji zlecenia?

 • numer księgi wieczystej lokalu dłużnika ewentualnie numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej (gruntu i budynku),
 • uchwała o przyjęciu planu gospodarczego (ustaleniu wysokości zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego lub innych funduszy celowych) wraz z listą do głosowania lub adnotacją zarządu/administratora nieruchomości o jej przegłosowaniu,
 • umowa o zarządzanie nieruchomością lub uchwała o powierzeniu zarządu zarządcy zewnętrznemu lub o powołaniu zarządu właścicielskiego (wewnętrznego) w oryginale do wglądu i wykonania poświadczonych odpisów,
 • saldo zaległości dłużnika podpisane przez członków zarządu lub administratora lub księgowość zajmującą się naliczeniami. Zalecamy przygotowywać salda obejmujące dany rok np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.) W przypadku zaległości obejmujących niepełny rok, sugeruję przygotować saldo ze stanem zadłużenia na ostatni dzień danego roku np. 31 grudnia 2018 r. Dochodzenie roszczeń na zasadzie jeden rok - jeden pozew, ułatwia rozliczanie i księgowanie wpłat od komornika.
 • zawiadomienie dłużnika o wysokości zaliczek obowiązujących w danych roku.

Windykacja długów Kraków - na jakim etapie sprawy jest konieczna współpraca z zarządem wewnętrznym lub administratorem?

Nakład pracy sprowadza się w zasadzie do przygotowania ww. dokumentów na początkowym etapie sprawy oraz wykonania przelewów opłaty sądowej i w razie potrzeby opłaty skarbowej oraz zaliczek na koszty postępowania komorniczego. W toku sprawy prosimy także o weryfikację, czy dłużnik uregulował całość lub część zadłużenia.

Czy Kancelaria windykacyjna w toku prowadzenia sprawy informuje o postępach.

Tak oczywiście, w toku sprawy informuję na bieżąco o wydanym nakazie zapłaty, jego uprawomocnieniu się, uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej, wysokości zaliczek komorniczych oraz dokonanych zajęciach.

Czy Kancelaria windykacyjna w Krakowie prowadzi sprawy licytacyjne nieruchomości?

Owszem zajmuję się wszczynaniem i nadzorowaniem oraz reprezentacją wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) dłużnika.

Ile średnio trwa windykacja sądowa dłużnika?

W praktyce uzyskanie tytułu wykonawczego od momentu wystosowania pisemnego wezwania do dłużnika zajmuje średnio 9 -12 miesięcy (termin ten dotyczy zarówno postępowania w e-sądzie jak i przed tradycyjnym sądem). Postępowanie egzekucyjne prowadzone ze wszystkich składników majątku dłużnika oraz jego przychodów (z wyłączeniem nieruchomości) zajmuje ok. 3 miesięcy. Egzekucja z nieruchomości to 1-3 lat.

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90