Prawo konsumenckie - spory z deweloperami, sprzedawcami komisowymi i ubezpieczycielami

Prawo konsumenckie

Bogate doświadczenie zdobyte w czasach praktyki w krakowskim oddziale Federacji Konsumentów, pozwala nam zaoferować usługi prawne w zakresie reprezentacji przed sądem w sporach konsumenckich, w szczególności sporach dotyczących:

  • niewykonania lub wadliwego wykonania umów o dzieło w zakresie robót remontowych i  wykończeniowych mieszkań i domów jednorodzinnych (w tym dochodzenia odszkodowania i zwrotu nierozliczonych zaliczek w przypadku zerwania umowy przez wykonawcę),
  • sprzedawców materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych,
  • sprzedaży komisowej samochodów,
  • sporów z deweloperami odnośnie wad fizycznych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Czy zajmujecie się także pomaganiem w sprawach z firmami windykacyjnymi?

Tak mamy bogate doświadczenie w sporach z firmami windykacyjnymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi.              

Jak wygląda procedura przedsądowa w prawie konsumenckim?

Skierowanie sprawy konsumenckiej do sądu zawsze poprzedza wezwanie przedsądowe do usunięcia wad lub zwrotu całości lub części ceny za usługę lub zakupiony towar. Brak zadośćuczynienia roszczeniom Konsumenta, skutkuje skierowaniem sprawy konsumenckiej do sądu. Z naszego doświadczenia wynika, że szybkie złożenie pozwu daje dużo lepsze efekty niż wielomiesięczna wymiana pism i wezwań, która w zasadzie jest korzystna tylko dla przeciwnika a nie konsumenta.  

Jakie koszty sądowe wiążą się z dochodzeniem roszczeń konsumenckich?

Oprócz opłaty od pozwu i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, liczyć się należy z uiszczeniem zaliczki na poczet wykonania opinii sądowej przez biegłego sądowego - koszt takiej zaliczki w zalewności od dziedziny jaką zajmuje się biegły wynosi od 500 zł do 1500 zł.

Czy mogę domagać się zwrotu kosztów wykonania opinii prywatnej?

Opinia prywatna bywa pomocna w sformułowaniu wysokości dochodzonego roszczenia, szczególnie w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu obniżenia ceny za wadliwe wykonanie usługi lub umowy o dzieło. Jednakże koszt jej sporządzenia nie wchodzi w zakres kosztów sądowych zasądzanych przez sąd od strony przegrywającej proces.  

Ile średnio trwają sprawy sądowe dotyczące roszczeń konsumenckich?

Czas od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty zależy od aktywności pozwanego. W przypadku jego bierności prawomocny nakaz zapłaty uzyskuje się w terminie 3-4 miesięcy. W przypadku konieczności przesłuchiwania świadków i zlecenia opinii biegłemu sądowemu czas trwania sprawy konsumenckiej wydłuża się średnio do 1-2 lat.

Czy jest jakaś dolna kwota limitująca przyjmowanie spraw dotyczących prawa konsumenckiego?

Z uwagi na dużą ilość spraw konsumenckich oraz konieczność zaangażowania znacznych sił i środków na ich prowadzenie, zasadniczo przyjmujemy sprawy konsumenckie, w których wartość przedmiotu sporu (ceny wadliwego towaru) są nie mniejsze niż 5 tyś zł.

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90