Zasiedzenia nieruchomości Kraków

Zasiedzenia nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości w trybie przepisów Kodeksu cywilnego oraz o uwłaszczenie gruntów rolnych w trybie przepisów ustawy z 27 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (stwierdzenia aktów własności ziemi w trybie postępowania sądowego) oraz w postępowaniach o zasiedzenie spornych pasów gruntu w sprawach rozgraniczeniowych. Szczególnie zachęcamy do kontaktu osoby z Krakowa i okolic.

Czy położenie nieruchomości ma znaczenia dla przyjęcia sprawy o zasiedzenie nieruchomości przez Kancelarię?

Tak, ze względów logistycznych preferujemy sprawy dotyczące nieruchomości znajdujących się na terenie Krakowa oraz powiatów ościennych.

Ile średnio trwają sprawy o zasiedzenie nieruchomości przed sądem?

Okres trwania sprawy zależy, od ilości stron postępowania oraz możliwości ustalenia miejsca zamieszkania uczestników, a także ich aktywności. Można przyjąć, że średni okres trwania sprawy o zasiedzenie nieruchomości (w dwóch instancjach) to 3-5 lat. Bywają oczywiście przypadki spraw trwających i 10 lat oraz takie które kończą się przed upływem 3 lat.

Z jakimi kosztami należy się liczyć w związku ze złożeniem wniosku o zasiedzenie nieruchomości?

Na koszty postępowania sądowego składają się opłaty ponoszone na samym początku postępowania, w związku z przygotowaniem i złożeniem wniosku do sądu:

  • wpis sądowy od wniosku o zasiedzenie nieruchomości (2000 zł), wniosek o uwłaszczenie jest zwolniony z opłat,
  • opłata skarbowa (17 zł od udzielonego pełnomocnictwa, w przypadku małżonków - 34 zł),
  • odpisy z ksiąg wieczystych (20 zł od jednej księgi),
  • wypisy i wyrysy (mapy) z ewidencji gruntów (150 zł od jednej jednostki rejestrowej),

W toku sprawy należy liczyć się z kosztami opinii geodezyjnych - zaliczki wynoszą średnio ok. 1000 - 1500 zł (w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd ustala ostateczne koszty wynagrodzenia biegłych) oraz zaliczkami na koszty ogłoszeń w prasie (ok. 500-1000 zł) a także zaliczkami na koszty wynagrodzenia kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu.

Kwota, którą należy zabezpieczyć, na same tylko koszty postępowania sądowego, to ok. 10 000 zł. Powyższe wyliczenia nie obejmują kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, za przygotowanie wniosku i dokumentów oraz reprezentację przed sądem. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w zależności od konkretnej sprawy.

Jakie dokumenty należy przygotować do spotkania z prawnikiem w sprawie zasiedzenia nieruchomości?

Numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być przedmiotem zasiedzenia nieruchomości lub wypis (odpis) z lwh (księgi gruntowej). W przypadku braku księgi wypisy z ewidencji gruntów.

Dla ustalenia zasadności i szans powodzenia sprawy o zasiedzenie nieruchomości lub uwłaszczenie pomocne będą wszelkie dokumenty, które świadczą o samoistnym posiadaniu nieruchomości np. operaty geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów ze wskazaniem osoby władającej działką, potwierdzenia płatności podatku od nieruchomości, decyzje o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości (tzw. decyzje wymiarowe), dokumenty związane ze sprawami o wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu przez operatorów i dostawców mediów w związku z rozbudową instalacji linii energetycznych, gazowych, wodociągowych, zdjęcia nieruchomości wykonane przed 10, 20, 30 laty dokumentujące stan zagospodarowania nieruchomości.

Czy sprawa o zasiedzenie nieruchomości, to jedyna sprawa jaka będzie się toczyć w związku z uregulowaniem własności nieruchomości?

W praktyce bardzo często zdarza się, że osoby figurujące w księdze wieczystej lub ewidencji gruntów jako właściciel, nie żyją a spadki po nich nie zostały przeprowadzone. W takich sytuacjach na wnioskodawcy ciąży obowiązek wskazania Sądowi spadkobierców ujawnionych w księgach wieczystych byłych właścicieli. Konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych przedłuża postępowanie o zasiedzenie nieruchomości.

Czy konieczny jest operat szacunkowy ustalający wartość nieruchomości, która ma być przedmiotem zasiedzenia nieruchomości?

Operat szacunkowy nie jest konieczny, jeśli deklarowana na potrzeby postępowania sądowego wartość nieruchomości nie odbiega od średnich stawek za metr/ar/ha gruntu w danej miejscowości/dzielnicy. Sąd w przypadku wątpliwości zwraca się przeważnie do właściwego Urzędu Skarbowego o informacje o średnich cenach gruntów w danej okolicy.

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90