Księgi wieczyste i hipoteki Kraków

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste Kraków – przygotowanie nieruchomości pod względem formalno-prawnym do umowy sprzedaży, zamiany, darowizny.

Specjalizuję się w przygotowywaniu, składaniu i nadzorowania wniosków o wpisy w księdze wieczystej oraz      wykreślenia, zmiany i sprostowania w księdze wieczystej w zakresie:

 • oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej;
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki);
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia;
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości;
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności;
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
 • wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką;
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej;
 • ostrzeżeń o wszczętych egzekucjach komorniczych;
 • wykreślenia nieaktualnych wpisów w księdze wieczystej i komentarzy migracji;
 • wykreślenia hipotek wpisanych w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Wojskowego oraz wpisanych w złocie;

Przygotowuję wnioski i pozyskuję dokumenty niezbędne do założenia księgi wieczystej dla: 

 • działki gruntowej (nieruchomości gruntowej);
 • nieruchomości o nieuregulowanym staniem prawnym;
 • dla której prowadzona jest księga wieczysta dawana (tzw. lwh).

Poniżej przedstawiam najczęstsze pytania Klientów, związane z przedmiotem specjalizacji kancelarii prawnej.

Dlaczego wpisy w księdze wieczystej nie są aktualne?

Księga wieczysta jest swego rodzaju dowodem osobistym nieruchomości.  Powinna odzwierciedlać rzeczywisty (tzn. aktualny) stan prawny nieruchomości. Tak długo jak nieruchomość nie jest przedmiotem transakcji lub obciążeń, tak długo wpisy w księdze wieczystej nie są aktualizowane. Stan taki może trwać kilka bądź kilkanaście lat.

Dlaczego tak ważne jest doprowadzenie treści księgi wieczystej do stanu aktualnego?

Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem może spowodować znaczne opóźnienie lub nawet uniemożliwić finalizację transakcji sprzedaży nieruchomości. Wynika to z faktu, iż notariusze sami nie zajmują się przygotowywaniem nieruchomości do zbycia poprzez prostowanie wpisów w księdze wieczystej tudzież pozyskiwaniem dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji. Notariusz jako osoba działająca w interesie publicznym dokonuję wstępnej weryfikacji treści księgi wieczystej i przedłożonych przez zainteresowane strony dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków, niezgodności lub nawet wątpliwości odmawia sporządzenia aktu notarialnego, co w konsekwencji może zniechęcić potencjalnego kupca. Aby uniknąć takiej sytuacji dobrze jest wcześniej przygotować księgę wieczystą oraz pozostałe dokumenty pod względem formalno-prawnym. W tym pomaga kancelaria prawna.

Oznaczenie nieruchomości (powierzchni) w księdze wieczystej nie zgadza się z danymi z ewidencji gruntów.

Częsty problem szczególnie przy sprzedaży działek lub lokali. Przygotowujemy wnioski o ujawnienie zmian przeznaczenia lokali z użytkowych na mieszkalne lub mieszkalnych na użytkowe w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. W niezbędnym zakresie współpracujemy z uprawnionymi geodetami i architektami.

W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel mój dziadek/ojciec/krewny, który już zmarł.

Zajmuję się także postępowaniami spadkowymi, przygotowuję wnioski, reprezentuję przed sądami spadku, poszukuję nieznanych spadkodawców.

Dostałem w spadku/darowiźnie działkę gruntu, której jestem współwłaścicielem.

Sprzedanie części takiej działki wymaga zniesienia współwłasności i fizycznego podziału. Prawdopodobieństwo sprzedania udziału w nieruchomości osobom spoza grona najbliższej rodziny jest raczej małe. Zajmuję się postępowaniami wieczystoksięgowymi o zniesienie współwłasności.

Działka nie ma ustanowionej służebności drogi koniecznej.

Negocjuję warunki ustanowienia drogi koniecznej z sąsiadami, w przypadku szczególnie opornych sąsiadów, reprezentuję w sprawach sądowych o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

W księdze wieczystej są obciążenia służebnością, dożywociem, hipoteką - każde z tych praw jest nieaktualne (sąsiad ma lepszy dojazd, dożywotnik zmarł, hipoteka została spłacona).

Przygotowuję wnioski o wykreślenie powyższych praw z księgi wieczystej, prowadzę sprawy o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym.    

Wobec właściciela toczyły się postępowania (egzekucje) komornicze.

Przygotowuję wnioski o wykreślenie zawiadomień komorniczych o wszczęciu egzekucji.

Chcę nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, nie wiem jak się do tego zabrać, jakie jest ryzyko, co muszę zrobić, aby stać się właścicielem.

Doradzam, nadzoruję czynności komornika, gdy zachodzi taka potrzeba składam skargi na czynności komornika.

Mieszkam za granicą, nie mam czasu załatwiać spraw związanych z nabyciem domu/mieszkania/działki w kraju. Czy kancelaria prawna może się wszystkim zająć.

Tak oczywiście, przygotowuję dokumenty do transakcji, na podstawie pełnomocnictwa zastępuję Klienta przy akcie notarialnym zbycia lub nabycia nieruchomości. W takich sytuacjach płatność ceny za zbywaną nieruchomość następuję wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Mocodawcę w notarialnym pełnomocnictwie.

Chciałbym założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Pozyskuję od spółdzielni niezbędne dokumenty, przygotowuję wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis w księdze wieczystej, weryfikujemy prawidłowość wpisów w księdze wieczystej.

Mam zameldowanego lokatora, który już nie mieszka w lokalu.

Zajmuję się także sprawami o wymeldowanie w postępowaniu administracyjnymi i ewentualnie przed sądem administracyjnym.

Nie rozumiem zapisów w elektronicznej księdze wieczystej.

Jest to całkiem zrozumiałe, księga elektroniczna jest mało czytelna dla osoby nie wprawionej w jej czytaniu.  Pomagam i wyjaśniamy w zakresie wszystkich działów księgi wieczystej.

Czy kancelaria prawna może sporządzić akt notarialny?

Jak na razie takimi rzeczami zajmują się tylko notariusze. Mogę asystować przy podpisywaniu umowy i zweryfikować.

Jeśli jesteś zainteresowany lub potrzebujesz pomocy skorzystaj z zakładki Kontakt i wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 881 20 30 90 lub napisz mejla biuro@kancelariafurtak.pl

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90