Ustawa o własności lokali - szkolenie

Szkolenie z ustawy o własności lokali - opis i cele szkolenia

Program szkolenia dedykowany jest zarządcom nieruchomości oraz pośrednikom nieruchomości. Podczas szkolenia poruszam najczęstsze problemy z jakimi spotykają się zarządcy nieruchomości w swoje pracy. Ustawa o własności lokali, pomimo swojej dość lakonicznej treści obrosła licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, podczas szkolenia przybliżam poglądy orzecznictwa w kwestiach w ustawie wprost nieuregulowanych lub uregulowanych przez ustawodawcę w sposób dość pobieżny.  

Program szkolenia koncentruje się także na kwestiach procesowych, które pojawiają się w pracy zarządcy nieruchomości. Z kolei dla pośredników w obrocie nieruchomościami kwestie związane z statusem prawnym nieruchomości lokalowej, aktualnością księgi wieczystej oraz dokumentami niezbędnymi do przedłożenia u notariusza do umowy sprzedaży, są elementarnymi tematami ich bieżącej działalności. 

Zakres szkolenia z ustawy o własności lokali:

I. Odrębna własność lokalu i części wspólne

Pierwsza część szkolenia z ustawy o własności lokali. Dowiesz się jak powstaje odrębna własność lokalu, z czym się wiąże, co do niej przynależy, sposób ujawnienia w księgach, sposób czytania ksiąg wieczystych, najczęstsze omyłki i błędy oraz pułapki w elektronicznej księdze wieczystej, powierzchnia lokalu w księdze wieczystej a powierzchnia całego budynku.

II. Podział i połączenie lokali

Tryb, wymagane dokumenty, treść uchwały, co w przypadku braku zgody, tryb sądowy, uprawnienia wnioskodawcy i uprawnienia wspólnoty w sporze sądowym.

III. Dochodzenie roszczeń z tytułu utrzymania części wspólnych od współwłaścicieli

Kolejna część szkolenia z ustawy o własności lokali to procedura windykacji, pozew o zapłatę, wymagane dokumenty, tryb sądowy (uprawnienia i obowiązki wspólnoty), wniosek o egzekucję komorniczą, taktyka dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

IV. Wspólnota mieszkaniowa w sporze z deweloperem

Próba ugodowa, dokumenty, sposób dokumentowania wad, cesje wierzytelności na wspólnotę, pozew przeciwko deweloperowi, koszty postępowania, fundusz celowy na koszty postępowania.

V. Wspólnota wnioskodawcą o ustanowienie służebności gruntowych

W tej części szkolenia o własności lokali dowiesz się kiedy wspólnota może być wnioskodawcą w sprawie o ustanowienie służebności, przesłanki, wymagane dokumenty, procedura sądowa, koszty związane z całą operacją.

VI. Uchwały we wspólnocie

Tryb podejmowania, tryb zwoływania zebrań właścicieli, zgłaszanie wniosków, treść uchwały, co można regulować uchwałą.

VII. Zaskarżanie uchwał

Ta część szkolenia z ustawy własności lokali to tryb i przesłanki zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, treść pozwu, zarzuty, sposób obrony, reprezentacja wspólnoty.

VIII. Reprezentacja wspólnoty

Zarząd, zarządca i administrator – uprawnienia, tryb powołania i odwołania, wady i zalety. Treść umowy z zarządcą/administratorem, uchwały umocowujące do działania.

IX. Zarząd przymusowy we wspólnocie

W ostatniej części z szkolenia o ustawie własności lokali dowiesz się czym są przesłanki powołania, tryb i procedura sądowa, skutki prawne powołania zarządu przymusowego, koszty.