Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej

05.05.2013 17:08
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
(podstawa wpisu)
 
Badając akta ksiąg wieczystych kilka razy trafiłem na postanowienie sądu wieczystoksięgowego, oddalające wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie prawa własności Iksińskiego do jakiejś nieruchomości. Wnioski były oddalane gdyż fachowi pełnomocnicy do wniosku o wpis powyższego ostrzeżenia dołączali niewłaściwe dokumenty.
 
Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Co nam daje takie ostrzeżenie? Bardzo dużo. Jeśli przykładowo zamierzamy procesować się z osobą błędnie wpisaną w księdze wieczystej i nie chcemy, aby nasz przeciwnik procesowy zagrał nieuczciwie, dokonując sprzedaży nieruchomości tylko po to, aby utrudnić nam odzyskanie naszej własności, możemy wystąpić o wpis ostrzeżenia. Art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje m.in., że ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych to pewnego rodzaju fikcja prawna,
polegająca na przyjęciu, że ten kto jest wpisany w księdze wieczystej może skutecznie przenieść prawo własności (pod pewnymi warunkami: nabycie odpłatne, brak złej wiary po stronie nabywcy) nie będąc prawowitym właścicielem tej nieruchomości. Wyłączenie rękojmi poprzez wpisanie ostrzeżenia o niezgodności oddala ryzyko sprzedaży nieruchomości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu o własność. 
 
Przepis art. 10 ust 2 stanowi, że podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o zabezpieczeniu. I tu często pełnomocnicy zawodowi zapominają o art. 10 ust 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzestając jedynie na przedłożeniu odpisu (kserokopii) wniosku złożonego do sądu o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym. Same twierdzenia wnioskodawcy to za mało dla sądu wieczystoksięgowego, konieczne są odpowiednie dokumenty.

Pierwszy z nich to odpis nieprawomocnego orzeczenia. Będzie to np. wyrok sądu stwierdzający, że w kw x wpisany jako właściciel powinien być Kowalski w miejsce Nowaka. Nieprawomocny wyrok to taki, od którego Nowak może jeszcze wnieść apelację.

Drugą postawą wpisu ostrzeżenia jest postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 755 ust 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne (a tak jest w przypadku spraw o uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym, gdyż nie domagamy się zapłaty ale ujawnienia naszych praw w księdze wieczystej ), sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

Wniosek o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu najlepiej złożyć już w pierwszym piśmie procesowym, wtedy nie podlega on opłacie sądowej zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli wniosek złożymy w dalszych pismach opłata będzie wynosiła 100 zł.  
 
Art. 10 ust 2 stanowi także, że do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jest to wyjątek od reguły, gdyż co do zasady sąd udziela zabezpieczenia jeśli powód uprawdopodobni, że ma w tym interes prawny (art. 7301 § 1 kpc.) Tym bardziej należy korzystać z instytucji zabezpieczenia powództwa poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej.
 
I na koniec najważniejsza informacja z zakresu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Informacji o ostrzeżeniach o toczącym się postępowaniu sądowym o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym należy szukać w dziale III księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl