Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej

05.05.2013 17:08
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
(podstawa wpisu)
 
Badając akta ksiąg wieczystych kilka razy trafiłem na postanowienie sądu wieczystoksięgowego, oddalające wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie prawa własności Iksińskiego do jakiejś nieruchomości. Wnioski były oddalane gdyż fachowi pełnomocnicy do wniosku o wpis powyższego ostrzeżenia dołączali niewłaściwe dokumenty.
 
Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Co nam daje takie ostrzeżenie? Bardzo dużo. Jeśli przykładowo zamierzamy procesować się z osobą błędnie wpisaną w księdze wieczystej i nie chcemy, aby nasz przeciwnik procesowy zagrał nieuczciwie, dokonując sprzedaży nieruchomości tylko po to, aby utrudnić nam odzyskanie naszej własności, możemy wystąpić o wpis ostrzeżenia. Art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje m.in., że ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych to pewnego rodzaju fikcja prawna,
polegająca na przyjęciu, że ten kto jest wpisany w księdze wieczystej może skutecznie przenieść prawo własności (pod pewnymi warunkami: nabycie odpłatne, brak złej wiary po stronie nabywcy) nie będąc prawowitym właścicielem tej nieruchomości. Wyłączenie rękojmi poprzez wpisanie ostrzeżenia o niezgodności oddala ryzyko sprzedaży nieruchomości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu o własność. 
 
Przepis art. 10 ust 2 stanowi, że podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o zabezpieczeniu. I tu często pełnomocnicy zawodowi zapominają o art. 10 ust 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzestając jedynie na przedłożeniu odpisu (kserokopii) wniosku złożonego do sądu o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym. Same twierdzenia wnioskodawcy to za mało dla sądu wieczystoksięgowego, konieczne są odpowiednie dokumenty.

Pierwszy z nich to odpis nieprawomocnego orzeczenia. Będzie to np. wyrok sądu stwierdzający, że w kw x wpisany jako właściciel powinien być Kowalski w miejsce Nowaka. Nieprawomocny wyrok to taki, od którego Nowak może jeszcze wnieść apelację.

Drugą postawą wpisu ostrzeżenia jest postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 755 ust 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne (a tak jest w przypadku spraw o uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym, gdyż nie domagamy się zapłaty ale ujawnienia naszych praw w księdze wieczystej ), sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

Wniosek o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu najlepiej złożyć już w pierwszym piśmie procesowym, wtedy nie podlega on opłacie sądowej zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli wniosek złożymy w dalszych pismach opłata będzie wynosiła 100 zł.  
 
Art. 10 ust 2 stanowi także, że do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jest to wyjątek od reguły, gdyż co do zasady sąd udziela zabezpieczenia jeśli powód uprawdopodobni, że ma w tym interes prawny (art. 7301 § 1 kpc.) Tym bardziej należy korzystać z instytucji zabezpieczenia powództwa poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej.
 
I na koniec najważniejsza informacja z zakresu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Informacji o ostrzeżeniach o toczącym się postępowaniu sądowym o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym należy szukać w dziale III księgi wieczystej.

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl