Wniosek o zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a termin do jego odrzucenia.

Wniosek o zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a termin do jego odrzucenia.
Na wniosek Pierwszego Prezesa SN Sąd Najwyższy będzie musiał pochylić się nad problemem rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych:
  1. Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.
  2. Czy - w przypadku oceny, iż w danym stanie faktycznym  oświadczenie w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o przyjęciu lub o odrzuceniu  spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka - złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia nie ma wpływu na bieg terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c., czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu wobec dopuszczalności zastosowania analogii z przepisów normujących bieg terminu przedawnienia.
  3. W przypadku przyjęcia, że złożenie do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia na podstawie art. 1015 § 1 k.c. ma wpływ na bieg terminu określonego w tym przepisie, to czy polega on na tym, że:
    1. następuje zawieszenie biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym, albo
    2. następuje przerwanie biegu tego terminu, albo
    3. termin nie biegnie od chwili złożenia do sądu opiekuńczego wskazanego wniosku do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego zezwalającego na złożenie oświadczenia o określonej treści oraz w czasie niezbędnym do złożenia oświadczenia bez nieuzasadnionej zwłoki, chyba że wskazany termin, uwzględniając czas trwania postępowania opiekuńczego, jeszcze nie upłynął; wtedy złożenie oświadczenia może nastąpić w dowolnej chwili, przed upływem sześciu miesięcy od dowiedzenia się przez przedstawiciela ustawowego o tytule powołania małoletniego do spadku?

Sprawa otrzymała sygn. akt III CZP 102/17.

Powyższe pytanie prawne jest dość rozbudowane, ale najważniejsza kwestia poruszona w tym zagadnieniu sprowadza się do odpowiedzi, czy w czasie gdy, sąd rodzinny proceduje nad wnioskiem rodziców małoletniego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku z długami, termin na dokonanie czynności odrzucenia spadku ulega zawieszeniu. Jest to o tyle istotne, że termin 6 miesięcy na odrzucenie spadku rzadko kiedy jest dochowywany. Sąd rodzinny raczej nie wyrabia się z wydaniem rozstrzygnięcia w tym terminie, wobec czego rodzice małoletniego (czy też opiekunowie prawni) oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego składają przeważnie po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub dowiedzenia się o tym fakcie. O tym czy ich oświadczenie zostało skutecznie złożone i faktycznie uchroni małoletniego przez długami dowiadują się dopiero w przypadku, gdy wierzyciel dochodzi zapłaty od małoletniego. Taka sytuacja niepewności prawnej szczególnie gdy dotyczy małoletnich, których prawo powinno szczególnie chronić jest niedopuszczalna.    

Zakładam, że Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym udzieli pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, mniejsza o to, który z trzech podpunktów wybierze i jak to uzasadni. Ważne jest żeby przesądził, że złożenie wniosku do sądu rodzinnego i oczekiwanie na decyzję sądu, które w ok 97 % są pozytywne dla wnioskodawcy (jak wynika z przywołanego w treści wniosku opracowania), nie powoduję negatywnych skutków prawnych dla małoletniego spadkobiercy.

Czekamy na rozstrzygnięcie

 
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również