Czy jest możliwe wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie nieprawomocnego wyroku

W okresie od 20 marca 2007 r. do 3 maja 2012 r. obowiązywał w Kodeksie postępowania cywilnego art. 47919a zgodnie, z którym nieprawomocny wyrok wydany w sprawie gospodarczej, w której powód dochodził zapłaty pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowił tytuł zabezpieczenia. Wyrok taki był wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznaczało to, że wierzyciel mógł na podstawie takiego nieprawomocnego wyroku wpisać hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużnika (pozwanego w sprawie), nawet jeśli ten wniósł apelację od nieprawomocnego wyroku.
 
Archiwalne brzmienie art. 47919a
W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio.
 
Wyrok wydany na podstawie powyższego przepisu może się niczym nie różnić od wyroków wydawanych po uchyleniu art. 47919a . Sprawdzając podstawę wpisu danej hipoteki przymusowej należy zwrócić uwagę na sygnaturę akt sprawy, jeśli się powtarza to prawdopodobnie pierwsza hipoteka została wpisana na podstawie nieprawomocnego wyroku, a druga na podstawie już prawomocnego wyroku. Sądy często dopisują także, że drugi wyrok został zaopatrzony  w klauzulę wykonalności, podczas gdy podstawa wpisu pierwszej hipoteki takiego zastrzeżenia nie zawiera.  Często też druga hipoteka jest większa i w podstawie wpisu zawiera powołanie sygn. akt sądu odwoławczego (okręgowego lub apelacyjnego).
 
Teoretycznie wierzyciel może nawet teraz dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu gospodarczego, musi tylko wykazać, że pozew została złożony w okresie między 20 marca 2007 a 3 maja 2012 r.

 
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również