Co oznacza kod żądania w księdze wieczystej

Co oznacza kod żądania w księdze wieczystej


Właściwie pytanie powinno brzmieć: co oznacza kod żądania zamieszczony w "Zestawieniu rubryk – danych o wnioskach i chwili wpisów".
Systematyka ksiąg wieczystych opiera się standaryzowanych wpisach. Referendarz sądowy dokonując wpisu w księdze wieczystej wybiera kod żądania i w ten sposób system niejako podpowiada jakie rubryki powinny być wypełnione. Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwili wpisów znajdują się na końcu papierowego odpisu z księgi wieczystej elektronicznej. W przypadku przeglądania ksiąg elektronicznych w Internecie zestawienie rubryk znajduje się na końcu każdego działu (I-O, I-Sp, II, III i IV). Wyjaśnienie do kodów żądań wpisów w księdze wieczystej jest zawsze zamieszczone w zawiadomieniu o dokonaniu wpisu/wpisów w księdze wieczystej.
Poniżej zamieszczam objaśnienie do poszczególnych kodów żądań wpisów w księdze wieczystej, oczywiście elektronicznej.
 
Lp. Kod Treść żądania
1. ZALKW I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej
2. ZALPR I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej przez przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
3. ZALGR I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości gruntowych z kilku ksiąg wieczystych
4. ZALBD I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej
5. ZALBU I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości budynkowych z kilku ksiąg wieczystych
6. ZALWL I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej powstałej w wyniku wyodrębnienia lokalu z kilku ksiąg wieczystych
7. ZALSP I-O Założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
8. OBZKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
9. OBPKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
10. OGZKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
11. OGPKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
12. WLZKW I-O Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej
13. UJAWB I-O Ujawnienie budynku / urządzenia na nieruchomości gruntowej
14. WPOGN I-O Sprostowanie oznaczenia / obszaru nieruchomości
15. IWPIO I-O Inny wpis w dziale I-O
16. WRZWN I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości
/ prawem użytkowania wieczystego / własnościowym spółdzielczym prawem
do lokalu mieszkalnego / spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego / prawem
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
17. ZPZIN I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości, ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej
18. ZWLLW I-Sp Zmiana udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej
19. IWPSP I-Sp Inny wpis w dziale I-Sp
20. PKSOP II Przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
/ spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
21. PKDJN II Przekształcenie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
w prawo własności
22. PPUWL II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której wyodrębniono lokale
23. PPUNL II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której nie wyodrębniono lokali
24. PRWLA II Wpis własności / współwłasności
25. ZWUWL II Wpis / zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
z której wyodrębniono lokale
26. PRUZW II Wpis ż/ zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
z której nie wyodrębniono lokali
27. PDJSM II Wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
28. TRWZA II Wpis / zmiana / wykreślenie trwałego zarządu
29. ZWOBN II .Zniesienie współwłasności / współużytkowania wieczystego / współuprawnienia
30. IWPII II Inny wpis w dziale II
31. DZWCE III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa dożywocia
32. DRZWA III Wpis / zmiana / wykreślenie dzierżawy
33. WRJZB III Wpis / zmiana / wykreślenie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków
34. WOGUP III Wpis / zmiana / wykreślenie ogłoszenia upadłości
35. OGPGN III Wpis / zmiana / wykreślenie ograniczenia prawa własności wynikającego
z ustawy o gospodarce nieruchomościami
36. WOSNP III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym
37. WOTPS III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym
38. WZABS III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o zabezpieczeniu spadku
39. ZPKBR III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z budynku w oznaczonym
czasie w każdym roku
40. ZPKMR Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z pomieszczenia mieszkalnego
w oznaczonym czasie w każdym roku
41. NAJEM III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa najmu
42. ODKUP III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa odkupu
43. PRWKU III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa pierwokupu umownego
44. WOCHP III Wpis / zmiana / wykreślenie poddania nieruchomości pod ochronę przyrody
45. ROPUW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego
46. WRPWL III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności
47. ROSDJ III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
48. ROUOW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności
lokalu i przeniesienie tego prawa
49. WRWZW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wyłączającego uprawnienie do
zniesienia współwłasności
50. ROSKN III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wynikającego z określenia
sposobu korzystania z nieruchomości
51. SLBGR III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności gruntowej
52. SLBOS III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności osobistej
53. UZTKO III Wpis / zmiana / wykreślenie użytkowania
54. WZNWL III Wpis / zmiana / wykreślenie sposobu zarządzania nieruchomością,
z której wyodrębniono lokale
55. WWEGZ III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia egzekucji
56. WPSCW III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania scaleniowego
/ wymiennego
57. WWPWW III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
58. WWPUH III Wpis / zmiana / wykreślenie wytoczonego powództwa o ustanowienie hipoteki
59. ZZZOB III Wpis / zmiana / wykreślenie zakazu zbywania lub obciążania
60. WZUPU III Wpis / zmiana / wykreślenie zawarcia układu w postępowaniu układowym
61. IWIII III Inny wpis w dziale III
62. WHIPO IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki
63. WHPŁA IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki łącznej
64. WRHIP IV Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie hipoteki
65. IWPIV IV Inny wpis w dziale IV
66. ZAMKW Zamknięcie księgi wieczystej
67. SPUST Sprostowanie usterki wpisu
68. UZUPM Uzupełnienie migracji
69. ODAKT Odtworzenie akt
70. SROAP Środek odwoławczy – apelacja
71. SROZA Środek odwoławczy – zażalenie
72. SROSK Środek odwoławczy – skarga na orzeczenie referendarza sądowego
73. SROKA Środek odwoławczy – kasacja
74 NIEOKR Inne nieokreślone żądanie bez określania przedmiotu żądania
75. PNBGR I-O Przekształcenie nieruchomości budynkowej w nieruchomość gruntową
76. REMIG Remigracja księgi wieczystej
77. SPRWP Sprostowanie wniosku / podstawy oznaczenia (wpisu)
78. ZTECH Żądanie techniczne
79. SROWP Wpis w wyniku rozpatrzenia środka zaskarżenia
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również