Co oznacza kod żądania w księdze wieczystej? Lista kodów

Co oznacza kod żądania w księdze wieczystej? Lista kodów

Co oznacza kod żądania w księdze wieczystej?

Właściwie pytanie powinno brzmieć: co oznacza kod żądania zamieszczony w "Zestawieniu rubryk – danych o wnioskach i chwili wpisów".
Systematyka ksiąg wieczystych opiera się standaryzowanych wpisach. Referendarz sądowy dokonując wpisu w księdze wieczystej wybiera kod żądania i w ten sposób system niejako podpowiada jakie rubryki powinny być wypełnione. Zestawienie rubryk – danych o wnioskach i chwili wpisów znajdują się na końcu papierowego odpisu z księgi wieczystej elektronicznej. W przypadku przeglądania ksiąg elektronicznych w Internecie zestawienie rubryk znajduje się na końcu każdego działu (I-O, I-Sp, II, III i IV). Wyjaśnienie do kodów żądań wpisów w księdze wieczystej jest zawsze zamieszczone w zawiadomieniu o dokonaniu wpisu/wpisów w księdze wieczystej.

Kody żądań w księgach wieczystych - tabela

Poniżej zamieszczam objaśnienie do poszczególnych kodów żądań wpisów w księdze wieczystej, oczywiście elektronicznej.

Lp. Kod Treść żądania
1. ZALKW I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej
2. ZALPR I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej przez przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
3. ZALGR I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości gruntowych z kilku ksiąg wieczystych
4. ZALBD I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej
5. ZALBU I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej powstałej w wyniku odłączenia części lub całości nieruchomości budynkowych z kilku ksiąg wieczystych
6. ZALWL I-O Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej powstałej w wyniku wyodrębnienia lokalu z kilku ksiąg wieczystych
7. ZALSP I-O Założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
8. OBZKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
9. OBPKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości budynkowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
10. OGZKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
11. OGPKW I-O Odłączenie części lub całości nieruchomości gruntowej i przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej
12. WLZKW I-O Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej
13. UJAWB I-O Ujawnienie budynku / urządzenia na nieruchomości gruntowej
14. WPOGN I-O Sprostowanie oznaczenia / obszaru nieruchomości
15. IWPIO I-O Inny wpis w dziale I-O
16. WRZWN I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości
/ prawem użytkowania wieczystego / własnościowym spółdzielczym prawem
do lokalu mieszkalnego / spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego / prawem
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
17. ZPZIN I-Sp Wpis / zmiana / wykreślenie prawa związanego z własnością nieruchomości, ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej
18. ZWLLW I-Sp Zmiana udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej
19. IWPSP I-Sp Inny wpis w dziale I-Sp
20. PKSOP II Przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
/ spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
21. PKDJN II Przekształcenie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
w prawo własności
22. PPUWL II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której wyodrębniono lokale
23. PPUNL II Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z której nie wyodrębniono lokali
24. PRWLA II Wpis własności / współwłasności
25. ZWUWL II Wpis / zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
z której wyodrębniono lokale
26. PRUZW II Wpis ż/ zmiana / wykreślenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
z której nie wyodrębniono lokali
27. PDJSM II Wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
28. TRWZA II Wpis / zmiana / wykreślenie trwałego zarządu
29. ZWOBN II .Zniesienie współwłasności / współużytkowania wieczystego / współuprawnienia
30. IWPII II Inny wpis w dziale II
31. DZWCE III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa dożywocia
32. DRZWA III Wpis / zmiana / wykreślenie dzierżawy
33. WRJZB III Wpis / zmiana / wykreślenie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków
34. WOGUP III Wpis / zmiana / wykreślenie ogłoszenia upadłości
35. OGPGN III Wpis / zmiana / wykreślenie ograniczenia prawa własności wynikającego
z ustawy o gospodarce nieruchomościami
36. WOSNP III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym
37. WOTPS III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym
38. WZABS III Wpis / zmiana / wykreślenie ostrzeżenia o zabezpieczeniu spadku
39. ZPKBR III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z budynku w oznaczonym
czasie w każdym roku
40. ZPKMR Wpis / zmiana / wykreślenie prawa do korzystania z pomieszczenia mieszkalnego
w oznaczonym czasie w każdym roku
41. NAJEM III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa najmu
42. ODKUP III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa odkupu
43. PRWKU III Wpis / zmiana / wykreślenie prawa pierwokupu umownego
44. WOCHP III Wpis / zmiana / wykreślenie poddania nieruchomości pod ochronę przyrody
45. ROPUW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego
46. WRPWL III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności
47. ROSDJ III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o przeniesienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego / spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego / prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
48. ROUOW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności
lokalu i przeniesienie tego prawa
49. WRWZW III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wyłączającego uprawnienie do
zniesienia współwłasności
50. ROSKN III Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia wynikającego z określenia
sposobu korzystania z nieruchomości
51. SLBGR III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności gruntowej
52. SLBOS III Wpis / zmiana / wykreślenie służebności osobistej
53. UZTKO III Wpis / zmiana / wykreślenie użytkowania
54. WZNWL III Wpis / zmiana / wykreślenie sposobu zarządzania nieruchomością,
z której wyodrębniono lokale
55. WWEGZ III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia egzekucji
56. WPSCW III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania scaleniowego
/ wymiennego
57. WWPWW III Wpis / zmiana / wykreślenie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
58. WWPUH III Wpis / zmiana / wykreślenie wytoczonego powództwa o ustanowienie hipoteki
59. ZZZOB III Wpis / zmiana / wykreślenie zakazu zbywania lub obciążania
60. WZUPU III Wpis / zmiana / wykreślenie zawarcia układu w postępowaniu układowym
61. IWIII III Inny wpis w dziale III
62. WHIPO IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki
63. WHPŁA IV Wpis / zmiana / wykreślenie hipoteki łącznej
64. WRHIP IV Wpis / zmiana / wykreślenie roszczenia o ustanowienie hipoteki
65. IWPIV IV Inny wpis w dziale IV
66. ZAMKW Zamknięcie księgi wieczystej
67. SPUST Sprostowanie usterki wpisu
68. UZUPM Uzupełnienie migracji
69. ODAKT Odtworzenie akt
70. SROAP Środek odwoławczy – apelacja
71. SROZA Środek odwoławczy – zażalenie
72. SROSK Środek odwoławczy – skarga na orzeczenie referendarza sądowego
73. SROKA Środek odwoławczy – kasacja
74 NIEOKR Inne nieokreślone żądanie bez określania przedmiotu żądania
75. PNBGR I-O Przekształcenie nieruchomości budynkowej w nieruchomość gruntową
76. REMIG Remigracja księgi wieczystej
77. SPRWP Sprostowanie wniosku / podstawy oznaczenia (wpisu)
78. ZTECH Żądanie techniczne
79. SROWP Wpis w wyniku rozpatrzenia środka zaskarżenia

Szukasz radcy prawnego w Krakowie? Sprawdź, jakie usługi prawnicze wykonuje nasza kancelaria prawna

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. windykację należności, obsługę wspólnot mieszkaniowych, księgi wieczyste, zasiedzenie nieruchomości, sprawy geodezyjne, służebność drogi oraz prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo spadkowe i podział majątku. Nasi doświadczeni prawnicy od nieruchomości zapewnią Ci kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również