Specjalizacja

Szczegółowy opis obszaru naszej praktyki prawniczej znajdą Państwo z lewej strony we właściwych zakładkach. Opisy obszaru praktyki zostały sporządzone w większości w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania Klientów kancelarii.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje, o ostatnio zakończonych sprawach, uporządkowane zgodnie z głównym obszarami praktyki naszej Kancelarii.


Dochodzenie należności pieniężnych:
 • (grudzień) windykacja na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej kwoty ponad 16 tyś zł. Od momentu złożenia pozwu w e-sądzie do zakończenia postępowania komorniczego upłyneło 13 miesięcy.
 • (listopad) we współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukaszem Wiśniewskim wyegzekwowaliśmy zaległość z tytułu niezapłaconych faktur na kwote ponad 10 000 zł, częśc faktur była już przedawniona jednak dłużnik i tak za nie zapłacił.
 • (czerwiec) kolejna skuteczna windykacja dłużnika na kwotę ponad 10 tyś zł. Roszczenie o zapłatę z tytułu dostawy materiałów budowlanych.
 • (sierpień) Odzyskaliśmy należność w kwocie ponad 11 tyś zł z tutułu zaległych faktur za usługę transportową. Windykacja obejmowała uzyskanie tytułu wykonawczego oraz złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika.
 • Polska firma zalegała pracownikowi, wykonującemu pracę za granicą (w Niemczech), należne wynagrodzenie i diety za okres 3 miesięcy. Po wezwaniu przedsądowym oraz wymianie korespondencji zaległości zostały uregulowane. Nie było konieczne kierowanie sprawy do sądu pracy.
Prawo konsumenckie:
 • (kwiecień) Wadliwie położony parkiet skutkował odstąpieniem od umowy przez konsumenta i złożeniem powództwa do sądu o zwrot wpłaconej zaliczki. Od momentu wystosowania pisemnego oświadczenia o odsąpieniu od umowy (grudzień 2019) do skutecznej egzekucji komorniczej całej kwoty zaliczki od niesolidnego wykonawcy (kwiecień 2019) upłyneły zaledwie cztery miesiące.  
 • (grudzień) Nasz Klient zakupił skórzaną kurtkę w markowym sklepie, Towar okazał się wadliwy. Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta, wobec czego skierowaliśmy sprawe do sądu. Sprzedawca uznał roszczenie za zasadne po otrzymaniu nakazu zapłaty. Od wystosowania wezwania przedsądowego do zwrotu ceny za wadliwy towar upłyneły zaledwie 2 miesiące.
 • (czerwiec) Zakończyliśmy postępowanie upadłościowe konsumenckie ustaleniem dogodnego dla naszego Klienta planu spłaty na okres 18 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty całość niespłaconych wierzytelności ponad 100 000 zł podlegać będzie umorzeniu.
 • (marzec) Klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sporze z Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Firma windykacyjna dokonała wpisu Klienta do rejestru dłużników, pomimo że roszczenie było wysoce sporne a z całą pewnością dawno już przedawnione. Uwzględnienie przez Sąd powództwa o ustalenie nie istnienia roszczenia przecieło wszelkie wątpliwości i zakończyło uciążliwy proces windykacji.
Prawo nieruchomości:
 • (czerwiec) sprawa rozgraniczeniowa zakończona ugodą zawartą przed sądem, z jednoczesnym ustaleniem służebności drogi koniecznej.
 • (luty) uzyskaliśmy ostateczne zezwolenie z MSWiA w Warszawie na nabycie nieruchomości dla zagranicznej spółki z Izraela,
 • (luty) przygotowaliśmy pod względem prawnym transakcję sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i zapewniliśmy asystę prawnika podczas notarialnej umowy sprzedaży,
 • (styczeń) W sporze z Gminą Kraków o ustalenie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezabudowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste Samorządowego Kolegium Odwoławcze uzwględniło naszą skargę i uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Krakowa oraz umorzyło postępowanie w sprawie.
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • nabycie na gruncie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (AWZ),
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej (w tym także zmiany sposobu korzystania, tudzież zniesienia),
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości,
 • sprawy o kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
 • sprawy o eksmisje z lokali,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • spory sąsiedzkie.
Prawo spadkowe:
 • (luty) Na wniosek klienta mieszkającego w Wielkiej Brytanii uzyskaliśmy zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego spadkobiercy. Sprawa została przeprowadzona od złożenia wniosku do uzyskania prawomocnego postanowienia sądu w terminie 3 miesięcy.
 • (lipiec) Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności zakończona ugodą z drugim współwłaścicielem. Roszczenie z tytułu spłaty naszego Klienta zostało zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z zawartą ugodą nasz Klient otrzymał z sądu zwrot połowy uiszczonej opłaty od wniosku.
 • (grudzień) Na zlecenie klientów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadziliśmy kompleksowy proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanej kamienicą z jednoczesnym założeniem dla niej księgi wieczystej i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Postępowanie spadkowe objęło dwa pokolenia spadkodawców i rozliczenia z urzędem skarbowym (w tym pozyskanie, numerów NIP dla spadkobierców) Zapewnienia spadkowe składane były za pośrednictwem zagranicznych sądów w drodze pomocy prawnej. Sąd wieczystoksięgowy potrzebował 9 miesięcy na rozpoznanie wniosku o wpis aktualnych współwłaścicieli. NIe obyło się także bez konieczności składania skargi na odmowę założenia księgi wieczystej stanowiącej kontynuację dawnej księgi gruntowej (tzw. lwh).
 • (październik) Pozyskalismy dla naszych Klientów zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku po zmarłym krewnym w imieniu małoletniego dziecka. W ramach zlecenia ustaliliśmy sytuację majątkową zmarłego i pozostawione przez niego długi.
 • W sierpniu zakończyliśmy pomyślnie sprawę spadkową, w której oprócz reprezentacji przed sądem zajeliśmy się także reprezentacją przed urzędem skarbowym, celem rozliczenia podatku od spadków i darowizn oraz założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład spadku, nieruchomość - zgodnie z wolą Klienta - została przygotowana pod względem formalnoprawnym do sprzedaży.  
 • Nasi Klienci przyjeli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, pomogliśmy w przygotowaniu i złożeniu w sądzie spadku wykazu inwentarza oraz załatwieniu spraw z wierzcielami spadkowymi. Spadkodawca miał obciążenie z tytułu pożyczek i innych należności wobec banków, firm pożyczkowych oraz dostawców mediów. 
 Prawo lokalowe:
 • przekształcenia lokatorskiego i spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu,
 • postępowania o wydanie i opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • reprezentacja w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Księgi wieczyste:
 • styczeń 2019 - po trzech latach postępowania sądowego o stwierdzenie zgonu oraz oczekiwania na rozpoznanie wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej prawa użytkowania ustanowionego na rzecz osoby zmarłej w 1936 r. we Lwowie, sąd dokonał wykreślenia obciążenia z nieruchomości. Sprawa została wszczęta w 2015 r.
 
Wspólnoty mieszkaniowe:
 • (kwiecień) Zakończyliśmy postępowanie o zaskarżenie jednej z uchwał wspólnoty mieszkaniowej. Obrona wspólnoty mieszkaniowej i podjętej uchwały, zakończyła się pomyślnym wynikiem dla reprezentowanej wspólnoty już w I instancji. Powódka nie odwołała się od korzystnego dla wspólnoty wyroku.
 • (grudzień 2018) Wspólnota mieszkaniowa zleciła nam reprezentację w sprawie, w której została pozwana o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystnie z nieruchomości sąsiada. Powództwo okazało się bezzasadne i zostało prawomocnie oddalone, a koszty postępowania ściągnięte ze strony powodowej w toku postępowania egzekucyjnego.
 • (luty) na zlecenie mniejszościowych współwłaścicieli kamienicy w Krakowie uzyskaliśmy postanowienie sądu ustanawiające zarząd przymusowy nieruchomości,
 • (luty) skutecznie wyegzekwowaliśmy należności wspólnoty mieszkaniowej od niepłacącego członka wspólnoty na kwotę ponad 7500 zł, w ramach zlecenia uzyskaliśmy prawomocny nakaz zapłaty i nadzorowaliśmy postępowanie egzekucyjne.

 

Kompleksowa obsługa prawna firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych i handlowych,
 • dochodzenie należności pieniężnych,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego (spółek cywilnych, osobowych i sp. z o.o.),
 • prawo pracy,
 • reprezentacja w sporach z konsumentami.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl