Księgi wieczyste

I. Skąd się wzięły księgi wieczyste i czemu służą – rys historyczny, opis ksiąg gruntowych tzw. lwh, zasady prowadzenia, sposób czytania.

II. Jak czytać księgę wieczystą w wersji elektronicznej i papierowej - Rodzaje odpisów i wypisów z księgi wieczystej, czytanie odpisów i wypisów z ksiąg wieczystych oraz korzystanie z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. Co to są wzmianki i ostrzeżenia i jakie mają znaczenie. Jakie informacje zamieszcza się w poszczególnych działach ksiąg wieczystych. Jak czytać podstawy wpisów, jak odnaleźć dokumenty znajdujące się w aktach księgi wieczystej. Ewidencja gruntów a księgi wieczyste.
Praktyczne warsztaty oparte na przykładowych księgach wieczystych.

III. Wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych – podstawy wpisów, rodzaje dokumentów, forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu i wykreślenia, wpisy nietypowe, najczęstsze błędy. Praktyka sądów wieczysto księgowych.  Zaskarżanie wpisów w księgach wieczystych, opłaty, zasady praktyka. Wpisy zajęć komorniczych i hipotek. Ujawnienie roszczeń, uprawnień i ograniczonych praw rzeczowych (służebności). Praktyczne zajęcia z wypełniania formularzy KW-wpis, KW-Zal i innych.

IV. Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – podstawy roszczenia, osoby legitymowane, koszty, przebieg postępowania. Skarga na orzeczenie referendarza. Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym. Orzecznictwo.

V. Wpływ zmian przepisów dotyczących hipotek na sytuację właściciela nieruchomości i wierzyciela.

VI. Uprawnienie do zmniejszenia sumy hipoteki i inne operacje na hipotece -  rodzaj powództwa, charakter wyroku i rodzaj wpisu do księgi wieczystej, opłata od powództwa i wniosku o wpis, podział hipoteki i jego skutki, zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej inną wierzytelnością, podział hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu.

VII. Odmienne zasady dotyczące hipotek powstałych przed 20 lutego 2011 r. i hipotek powstałych po tej dacie. Kolejne nowelizacje ustawy o księgach wieczystych i hipotece, omówienie zmian z uwzględnieniem wpływu na praktykę gospodarczą.

VIII. Opróżnione miejsce hipoteczne - zakaz rozporządzania, opróżnione miejsce hipoteczne a egzekucja z nieruchomości, wpis uprawnienia do rozporządzania tym miejscem do księgi wieczystej.

IX. Hipoteka a odsetki - granice należności zabezpieczonych hipoteką, zabezpieczenie odsetek od wierzytelności hipotecznej do dnia 20 lutego 2011 r. i po tej dacie, warunki objęcia zabezpieczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych zmiana wysokości odsetek po ustanowieniu hipoteki.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl