Prawo konsumenckie

I. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
Do jakich umów stosuje się przepisy ustawy. Jakie są wyłączenia. Jak wygląda odpowiedzialność nabywcy, sklepu i firmy przewozowej za uszkodzenie lub ubytek zamówionego towaru. Jak wygląda postępowanie reklamacyjnej, jakie są skutki milczenia sprzedawcy. Jakie obowiązki informacyjne nakłada na sprzedawcę ustawa przy zawarciu umowy  Prawo do odstąpienia od umowy, termin, forma, skutki prawne dla obu stron. Kiedy nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

II. Rękojmia za wady (odpowiedzialność sprzedawcy)

Za co odpowiada sprzedawca i jaki jest charakter tej odpowiedzialności. Co to jest wada fizyczna. Domniemanie istnienia wady. Kiedy sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Uprawnienia kupującego Kto odpowiada i ponosi koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do sklepu. Milczenie sprzedawcy – brak odpowiedzi na reklamację. Kiedy przedawniają się uprawnienia z tytułu rękojmi. Roszczenia sprzedawcy do poprzednich sprzedawców i terminy dochodzenia.

III Gwarancja przy sprzedaży

Co to jest gwarancja. Jak powinna być sformułowana gwarancja. Czy jest konieczny dokument gwarancyjny czy gwarancja może też wynikać z oświadczeń. Jaki jest zakres odpowiedzialności gwaranta. Czy sprzedawca odpowiada za gwarancje na sprzedane towary. Czy sprzedawca odpowiada za gwarancję dożywotnią w przypadku upadłości lub likwidacji gwaranta-producenta. Gwarancja a rękojmia co jest korzystniejsze z punktu widzenia sprzedawcy. Bieg terminu gwarancji.

IV. Klauzule abuzywne (klauzule niedozwolone)

Co to są klauzule niedozwolone. Jak ustalić czy dany zapis umowy stanowi klauzulę niedozwoloną. Rejestr klauzul niedozwolonych. Jaki jest skutek wpisania danej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.

V. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Co to jest produkt niebezpieczny. Jaka jest odpowiedzialność producenta, importera i dystrybutora produktów, które okazaył się być produktami niebezpiecznymi. Jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu. Kiedy przedawniają się roszczenia.

VI. Sprzedawca pozwanym przez klienta

Jak przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty. Jakie podnieść zarzuty. Jakie zgłosić wnioski dowodowe. Taktyka procesowa w sporze z konsumentem. Koszty postępowania sądowego.   

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl